Первая иллюстрация к книге Хирургиялык наукастардын кyтімі : окулык (+CD) - Кузнецов, Бронтвейн

"Хирургиялык наукастардын кутімі" окульігы 12 белімнен турады, наукастар кутімініц барльїк кырлары тольік каралган, бул оз тургысьшан баска пендерді де мецгеруге кемегін тигізеді.
Окулыкта клиникалык тзжірибеде колданылатын хирургиялык наукастар кутімініц кептеген белгілі едістерімен катар, инновациялык технологияга да кен орьін берілген. Усьшылган материалдар медицина білімін берудін хальщаралык талаптарьша сейкес келеді. Окулыктын тілі анык, кажетті денгейде жазыган, кептеген кестелер, суреттер мазмунын кабылдауга кемектеседі. врбір белімнен соц тексеру тест сурактарьі мен жауаптары келтірілген. Кітаптын соньнда негізгі хирургиялык терминдердін магынасы берілген.
Окулык жогарыі медицина университеттері багдарламасына, стандартына сай жазылган, осы пенді менгеруші студенттерге арналган.
Бестселлеры жанра Хирургия. Ортопедия