Первая иллюстрация к книге Физика : окулык лицейлер мен колледждерге арналган - Федорова, Фаустов

Окульік орта мамандьірьілган білім багдарламасы бойынша сзйкестіріліп дайышдалган. Онда физикалык угышдар мен зацдардын жуйеленген мазмуньы карастырыладьы. Орбір такьірьіптан кейін есептік шешімі бар тапсырмалар усынылган. Тапсырмалардын бір болігі медикалык-биологияльык жуйелерге колданылатын физикалык зацдарга арналган. Орбір такырыптан кейін негізгі угымдар мен формулалар кестесі, алынган білімді бекітетін оздік жене аудиториядан тыс жумыстарга арналган мзліметтер усынылган.
Окулык лицейлер мен колледж окытушылары мен студенттеріне, сонымен катар медициналык багытка, физика, биология жзне медицинамен кызьігатын орта мектеп окушыларына арналган.
Бестселлеры жанра Физические науки. Астрономия